Karate > Katas Shotokan

Embusen

Heian Yondan embusen

Kanji

Heian Yondan kanji

Nombre de las técnicas

 • 1, 4 – Ude uke
 • 3 – Juji uke
 • 4, 22, 23, 24 – Morote uke
 • 6, 9 – Yoko gueri keage / uraken uchi
 • 7, 10 – Mae empi uchi
 • 11A – Gedan shuto uke
 • 11B – Yodan shuto uke / Shuto uchi
 • 12 – Mae gueri yodan
 • 13 – Gedan teisho uke / Tate uraken uchi
 • 14, 18 – Kakiwake uke
 • 15, 19 – Mae gueri chudan
 • 16, 20 – Oi tsuki
 • 17, 21 – Giaku tsuki
 • 25A – Morote kubi osae
 • 25B – Hiza gueri
 • 26, 27 – Shuto uke

Heian Yondan video