Karate > Katas Shotokan

Embusen

Heian Sandan embusen

Kanji

Heian Sandan kanji

Nombre de las técnicas

 • 1, 4 – Uchi uke
 • 2, 3, 5, 6 – Gedan barai / Uchi uke
 • 7 – Morote uke
 • 8 – Osae uke / Nukite
 • 10, 18 – Oi tsuki
 • 11 – Ude uke
 • 12A, 14A, 16A – Mikazuki gueri
 • 12B, 14B, 16B – Empi uke
 • 13, 15, 17 – Tate uraken uchi
 • 18A – Tate shuto uke
 • 19, 20 – Ushiro empi uchi

Heian Sandan video