Karate > Katas Shotokan

Embusen

Heian Nidan embusen

Kanji

Heian Nidan kanji

Nombre de las técnicas

 • 1, 4 – Tate uke
 • 2, 5 – Soto uke / Mawashi tetsui uchi
 • 3, 6 – Yoko tsuki
 • 7B – Yoko gueri keage
 • 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 – Shuto uke
 • 11 – Osae uke / Nukite
 • 16, 19 – Uchi uke
 • 17A, 20A – Mae gueri
 • 18, 21 – Giaku tsuki
 • 22 – Morote uke
 • 23, 25 – Gedan barai
 • 24A, 26A – Age shuto
 • 24B, 26B – Age uke

Heian Nidan video