Karate > Katas Shotokan

Embusen

Heian Godan embusen

Kanji

Heian Godan kanji

Nombre de las técnicas

 • 1, 4 – Uchi uke
 • 2, 5 – Giaku tsuki
 • 3, 6 – Kagi tsuki
 • 7, 17, 20 – Morote uke
 • 8, 9, 19B – Juji uke gedan / Juji uke yodan
 • 10 – Tsukami
 • 11 – Nagashi tsuki
 • 12 – Oi tsuki chudan
 • 13 – Gedan barai / Fumikomi gueri
 • 14A, 14B – Haishu uke
 • 15 – Mikazuki gueri
 • 16 – Mae empi uchi
 • 18 – Age tsuki
 • 19A – Tobi ashi
 • 21A – Gedan shuto uke
 • 21B, 23A – Gedan Nukite / Nagashi uke
 • 21C, 23B – Mangi uke
 • 22 – Mangi Gamae

Heian Godan video